Poznań dnia 1 lipca 2014

Umowa o dzieło nr 20140701

o wykonanie usług remontowych

 

Zawarta w dniu 1 lipca 2014 r. w Poznaniu pomiędzy:

Nazwa Firmy/Imię Nazwisko z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Nazwa Ulicy/Osiedla reprezentowaną przez Pana/Panią Imię Nazwisko …, nr telefonu tutaj numer, email mail@adres.pl zwanym dalej Zamawiającym, a

Panem Robertem Pawlakiem zamieszkałym w Poznaniu na os. Osiedle 1/9
nr telefonu 531 670 674, email biuro@naczystonaczas.pl, NIP numer nip, zwanym dalej Wykonawcą.

 

§1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać w pomieszczeniu biurowym/mieszkaniu, zajmowanym przez Zamawiającego, położonym adres  następujące prace remontowe:

– malowanie wnętrz, dwa pokoje/pomieszczenia, kuchnia, łazienka (dwukrotne malowanie z gruntowaniem) o łącznej powierzchni ścian i sufitów 140 m2

– naprawa ubytków w malowanych powierzchniach

 

§2

Wykonawca rozpocznie prace nie wcześniej niż w dniu data1 r., a zakończy je nie później niż w dniu data2 r. W uzasadnionych przypadkach, za porozumieniem stron, terminy te mogą ulec zmianie.

 

§3

Wykonawca dołoży wszelkiej staranności i dbałości przy wykonywaniu prac objętych powyższą umową. Dotyczy to w szczególności prawidłowości oraz estetyki i zachowania czystości oraz porządku. Wykonawca na wykonaną usługę daje roczną gwarancję.

 

§4

Narzędzia niezbędne do wykonania prac zapewni Wykonawca.

Materiały niezbędne do wykonania prac zapewni Zleceniodawca.

Zamawiający w momencie rozpoczęcia prac przekaże materiały, w szczególności farby, grunty, folie ochronne, taśmy maskujące, zaprawy, zaprawy i gładzie szpachlowe, kleje, tektury, kartony. Strony mogą ustalić, że Wykonawca zakupi część materiałów, za które Zamawiający niezwłocznie zwróci wyłożone pieniądze. Rozliczenie materiałów nastąpi na podstawie paragonów lub faktur.

§5

Odbiór nastąpi w miejscu wykonywania prac na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy za wykonane prace kwotę 1300 zł brutto (1112,80 zł netto)

Zapłata nastąpi w dniu faktycznego zakończenia prac.

§6

Zamawiający zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do pomieszczeń objętych umową.

 

§7

Wszelkie prace nie wymienione w Umowie, a niezbędne do całościowego wykonania prac będą uzgadniane i wyceniane wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

 

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

 

§9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

 

§10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Poznań, dnia 1 lipca 2014 roku

 

……………………………….                                                              …………………………

Zamawiający                                                                                   Wykonawca

 

 

Poznań dnia 4 lipca 2014

Protokół przekazania do umowy o dzieło nr 20140701

Pan/Pani… w imieniu Zamawiającego dokonuje odbioru, a

 

Robert Pawlak jako Wykonawca przekazuje dzieło i oświadcza, że zostało ono całkowicie wykonane zgodnie z Umową.

 

Z dniem data2  rozpoczyna się bieg 12 miesięcznej gwarancji

 

Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia rachunku przez Wykonawcę

 

 

 

……………………………….                                                              …………………………

Zamawiający                                                                                   Wykonawca

 

 

Poznań dnia 4 lipca 2014

Rachunek do umowy o dzieło nr 20140701

Zgodnie z Umową przedstawiam rachunek

 

Wartość brutto 1300
Koszt uzyskania 260
Podstawa opodatkowania 1040
Podatek naliczony 187,2
Podatek z zapłaty 187,2
Należność do zapłaty 1112,8

 

Sposób zapłaty: gotówka

Termin: data2

 

……………………………….                                                              …………………………

Zamawiający                                                                                   Wykonawca